سالهای فراق

روزها و هفته ها و ماهها و سالها چه بی رحمانه بر

تحمل دوری من از تو اضافه میکنند تا زمانی که ترا

میدیدم و بودی میدانستم که کسی را دوست ندارم

اما اکنون که از من دوری میدانم که در آنروزها ترا

دوست داشتم و نمی دانستم .دوستت دارم ای

رویای زیبای همیشگی های من

/ 0 نظر / 61 بازدید