خود بينی

از بلايای طبيعی است که بسيار راحت و سريع انسان را نابود ميکند.انسان تقريبا از جانداران جديد الولاده است.خوب با اين توصسف مشخص است که تمام قوانين هستی نسبت به انسان قديم باشند

انسان نمی تواند به ميل خود قوانين هستی که در اصل وجود او اثر داشته است را عوض کند

انسان خود بين اين موضوع را نمی فهمد

انسان خودبين  از اينکه خود را در فرمول قانون محاسبه نکنند ميترسند

قانون هستی لايتغيير است و محاسبه شخصی تاثيری در اثر ان ندارد

/ 0 نظر / 2 بازدید