يک مقاله عاشقانه احساسی در باره نفت و بخصوص علوم مربوط به صادرات نفت نوشته ام
يک جمله از آن مقاله را مظنه ببريد و بعدش نظر بدهيد
من توصيه ميکنم در ابتدای ساد هترين /مقدس ترين / مهم ترين/ زيبا ترين و کاملترين کلمات فارسی يک کلمه نفت اضافه کنيم.و هزار سال به اين کارمان ادامه دهيم......

/ 0 نظر / 4 بازدید