توطئه احمقانه

احمقی بنام احمد زاد هوش پیشنهاد تجزیه ایران را داده


این حرفهای احمقانه روی دیگری هم دارد . شاید روحانیت


از گرداندن کل کشور نا امید شده و اکنون به استان قم


راضی شده است. احتمال دارد این ندای جاهلانه اقشار


زیادی از مردم وطن دوست را علیه حکومت و روحانیت


صاحب موضع بکند .در هر حال اوضاع مملکت و حکومت


بسیار وخیم خواهد شد


/ 0 نظر / 58 بازدید