هفت ستاره

نويسنده ائی جالب دارد که از همه مظاهر جهان کمک ميگيرد که از دوری ستاره شکوه

کند. او ستاره ائی دارد که راهنمای او نيست .او دوری ستاره را رنج آور ميداند و از او

ميخواهد.شايد لازم باشد که گاهی عاشق وا نهد تن و جان و روان خويش را و با دل خود

سخن بگويد  آنسان که ميتوان با آب سخن گفت. او زيبا و دلربا مينويسد اما .زخمه بردل

از رنگ ديگری است که ۷ستاره اين هفت بندرابايد به ترتيب نت جهان هستی و با

استحکام و عميق آنرا بنوازد.لطفا به وبلاگ پر از احساس او سری بزنيد

/ 0 نظر / 2 بازدید