کريم

ای کريم............................

بر خود ببخشای

 

بسياری از مواقع انسان در نهايت قساوت اقدان به تنبيه کردن مينمايد

در اينگونه موارد هيچ عاملی بازدارنده نيست

تنبيه ادامه مييابد.در اين صورت بايد توجه کرد که شخص مشغول تنبيه خود است او

ردپای آن اشکال را ار ابتدای عمر خود تا لحظه پيگيری نموده ودر حال حاضر بشدت

مشغول جلوگيری از تجلی  اين ضعف در خود است در حقيقت مقصر او را بياد خودش

انداخته و او هم خود را تنيبه ميکند حال ديگرم در جسم ديگری

/ 0 نظر / 2 بازدید