در تمام جهان هستی وقتی به مسئله انتخاب جفت و توليد مثل و گرده افشانی و جفتگيری و ازدواج نگاه ميکنيم متوجه خواهيم شد که شرط لازم و کافی در اين مورد فقط نر بودن و ماده بودن است. اين فرايند طبيعی در گياهان و حشرات و حيوانات بصورت کاملا طبيعی وجود دارد و بهمين دليل نيز نسل آنها توانسته دوام بياورد بحث بر سر ازدواج انسان است که بسرعت در حال تغيير ماهيت و تعويض هدف است.موانع اصلی ازدواج که بجای خود موجب خسارات عمده به نوع بشر شده است بشرح زير است.
اول :دين دوم :قوميت سوم:مليت چهارم:اقتصاد پنجم:اخلاق ششم:همه موارد
نحوه ممانعت دين:عليرغم سفارش و تاکيد دين اسلام بر وجوب ازدواج و سنت دانستن اين امر
دين اسلام و مذهب شيعه از راه برگزاری مراسم طولانی عزاداری در محرم وصفر و بقيه ايام عزاداری عملا در روند طبيعی ازدواج مانع ايجاد نموده است.
با تعيين مهريه و تعويض هدف از تعيين آن مقدار و ميزان مهريه هم درشروع ازدواج مانع ايجاد کرده وهم ادامه زندگی زناشوئی از طرف زوجه را که وسوسه ميزان قابل توجه مهريه ميشود با خطر طلاق مواجه نموده است
با ممانعت از ازدواج بين پيروان اديان متفاوت اديان اصلی ترين مانع در سطح اديان نمايان است
دوم:قوميت ها در طول تاريخ در مورد ازدواج سختگيری نامحسوس و بعضا محسوس داشته اند
و در بسياری از قوميتها هنوز بينش برتری قومی رواج دارد.منظور من از قوميت رنگ پوست انسانها هم هست
سوم مليت:کشورها با ايجاد مرزهای سياسی و جغرافيائی و با ايجاد نهادهای متفاوت حکومتی يکی از محسوس ترين موانع در راه ازدواج طبيعی افراد هستند
بحث بر سر موانع مربوط به دين و مليت مفصلتر خواهدآمد

چهارم اقتصاد:عليرغم سرعت جابجائی ثروت بين اقشار مختلف هنوز سطح ثروت بصورت مانع بزرگ و خطرناکی بين ازدواج دو فرد کاملا طبيعی و مناسب از هر نظر به استثنا (اقتصاد) است
اقتصاد در رده پارامترهای اصلی در جفت گزينی عمل ميکند در حاليکه همه به دروغ از بحث اساسی بر سر مهم بودن اقتصاد طفره ميروند
پنجم اخلاق:بحث لزوم اخلاق و اخلاق خوب و اخلاق مذهبی و ال وبل نيست بحث عملکرد اخلاق در جفت بابی بصورت يک مانع است اخلاقيون البته به محسنات اخلاق آشنا بوده و وجود آن را تائيد خواهند کرد ولی اين موضوع ربطی به گرايش بحث من ندارد
بسياری از جفت های مناسب که در گذشته مرتکب يک خلاف اخلاقی شده اند برای تمام عمر از انتخاب جفت طبيعی خود ممکن است محروم شوند و اين در حالی است که ارتکاب همان عمل بعد از ازدواج دارای اين اثر مخرب نيست
جهت دهی هنجارهای اخلاقی بوسيله حکومتها اين پارامتر را بصورت طبيعی ترين مانع ازدواج جلوه گر نموده است.اخلاق بيشتر منجر به دوام و بقای اجتماع باب ميل حکام ميشودو حکام مخارج هنگفتی برای سمت وسو دادن به اخلاقيات رايج در اجتماع و بنيان نهادن اخلاق جديد که به استمرار حکومت کمک کند پرداخته اند .از بارزترين نمونه ممانعت اخلاق در ازدواج ميتوان به رعايت حجاب و عادات اجتماعی در مورد پاکی و ناپاکی و پرده بکارت و ..عنوان کرد
ششم :مجوعه ائی از موارد فوق مصيبت بار تر از همه موارد معجونی از موارد فوق است که بيشترين قربانی را گرفته و خواهد گرفت
اما راه حل بهتر است شما انديشه نمائيدو راه حل اختصاصی خود را بيابيد اما لطفا اصل مسئله را پاک نکنيد
من طالب حذف و يا جايگزينی چيزی بجای چيز ديگر نيستم من فقط موضوع را بيطرفانه تحليل کردم
به قضاوت کسی هم نياز ندارم زيرا همچنان در حال مطالعه و تحقيق هستم و اين مطالب بيشتر بهانه تحقيق است تا اعلام نتيجه

/ 0 نظر / 5 بازدید