درود بر فر ايزدی بر پای دارنده ايران.آباد درود بر روان مردان و زنانی که در اين زمين پاسدار شادی و سبزی بوده اند عيد نوروز هديه امشاسپندان اهورائی بر ايرانيان پاک نهاد مبارک

/ 0 نظر / 5 بازدید