قدرت9

این نیاز در زمانی که بشر شروع به تفکر و شناسائی اطراف خود

کرد بوجود آمد.نیاز بوجود یکی بالاتر از خودش و در زمان رشدهای

بعدی فکری نیاز به شناختن سازنده جهان والی......

در این مورد پاره ائی از جوامع با راهنمائی متفکران و بزرگان خود به

این نتیجه رسیدند که پدیده های جهان را هریک خدائی ساخته و

جهان دارای خداوندگاران متعدد است. پیش از اینکه به حقیقت .

و یا درست و نادرست بودن مسئله برسیم باید به اهمیت و قدرت

این نیاز برسیم که توانسته راهبر متفکرین بزرگ باشد نیاز بشر به

درک و داشتن یک و یا چند نیروی برتر و اتفاقاً شاید حکومتها هم

از اینکه ملتشان بالاخره به شکلی قانع شده اند که نیروهای برتر

چیست و به آن ایمان دارند کمی آسوده خاطر شدند .البته چند خدائی

در زمان حال هم وجود دارد و شاید تنها حسنش این باشد که

با دیگر ادیان ومذاهب اطراف خود سر جنگ ندارند و به اعتقادات

خود دلخوش هستند

تاریخ نشان میدهد که فرهنگ واعتقادات مذهبی هم افزا بوده و هر

یک دلیل بر تقویت دیگری است. حالا از فرهنگهای قبل از

فرهنگ کشاورزی می گذریم اما در فرهنگ کشاورزی طی تاریخ ادیان

و مذاهب زیادی ظهور کرده که یکی از آنها هم مذهب شیعه است

با توجه به تعامل بسیار شدید بین فرهنگ کشاورزی و اصولا وجود مذهب

باید سعی و تلاش کرد تا با شناخت فرهنگ کشاورزی و نوع کمک آن

به مذهب بخصوص در بعد خرافی آن نسبت به خروج از فرهنگ کشاورزی

و پیشنهاد فرهنگ جدید مبتنی بر ملیت ایرانی و نیازمندیهای جامعه

در این روزگاراقدام شود تاشایدبتوان یکی از عوامل مهم تقویت کننده مذاهب

خرافی را از بین برد. نیاز بشر به وجود خداوند زیاد قابل دستکاری در فرهنگ

کشاورزی نیست و تاب و تحمل پیروان هم در این زمینه بسیار کم

است اما واقعیات و مفاهیم جدید در فرهنگهای غیر کشاورزی چنانچه

با نیاز جامعه به یک زندگی بهتر در نظر گرفته شود میتواند

دیدگاه مردم به مذهب را بهبود اساسی ببخشد/ 0 نظر / 19 بازدید