انتخابات مسلخ سردمداران بود
آقايان رای ندادن شما هزاران معنی داشت لطفابه انديشه های خود اهميت بدهيد اما مواظب باشيد که هر کس که پشت پنجره است و منتظر است که اينها بروند تا او بيايد بدتر از هر کسی است تلاش بايد در راه بهبود وضعيت حکومت و ادامه نظام و پالايش آن بايد باشد اگر نظام برود هيچ تضمينی برای بهبود وجود ندارد وفقط دندانهای تيز منتظر شما بيماران آزادی خواهد بود

/ 0 نظر / 4 بازدید