آیا دست آوردی باقی میماند

آیا یک تلفن کوتاه میتواند آغازی بر پایان و سی و چند سال احساسات

و شعار و خیابان و روزنامه و ....باشد

واقعا جوانی ما در این میان به مصرف چه مطلبی رسید

چرا ؟؟؟

دست آوردهای کوچک و بزرگ که ناشی از گرمی بازار شعارها بود

چه میشوند

چه کسی و در چه زمانی میتواند بگوید عیب کار از کجا بوده است

/ 0 نظر / 56 بازدید