عزيزم فرق دارد    قربانت بروم فرق ميکند-------آخه مگر تو از من خواسته ايی که برايت بنويسم-------اگر تو ازمن خواسته بودی که برايت بنويسم---------پس بايد بگوئی که چه برايت بنويسم------نه؟......تواز من نخواسته بودی که برايت بنويسم

منهم ترا از بقيه جدا نکرده بودم ------تا برايت بنويسم

فقط دوست دارم وقتی مطلب را ميخوانی--------حس کنی که.........فقط برای تو مينويسم----------و ازمن بخواهی که فقط برای تو بنويسم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید