ورا کنده

سرمای قطب هر ترديدی را در دل مرغان از بين برده بود آنها ميدانستند که تاب تحمل سرما را ندارند و دل برفتن نهادند .مرغان انچه را که فرچنگ آورده بودند

وانهادند.و بسمت جنوب پريدند

گتهی بعضی نيم نگاهی به عقب می انداختند و دل برخی تنگ بود.جوجه هائی که پرواز نکرده بودندمرغان پير  و بال شکستگان

مايوسان و ناتوانان که نرفنشان دل کندن را برای مهاجران سخت کرده بود

مرغان مهاجر اما نمی دانستند که در اين مهاجرت يک مرغ همراه ايشان نيست

مرغ سالم و نيرومند و جوان

اما مرغ جوان ميدانست که چرا نپريده است!!!!!!مرغ سرما را دوست داشت حتی اگر اورا بکشد

مرغان مهاجر او را بياد نمی آورند

/ 0 نظر / 2 بازدید