عزيزم تفاوت دارد .قربانت بروم تفاوت دارد//// آخه مگر تو از من خواسته بودی که برايت بنويسم
/////اگر تو از من نخواسته بودی که برايت بنويسم ///// متقابلا منهم ترا از بقيه جدا نکرده بودم که اختصاصا برايت بنويسم////فقط دوست داشتم وقتی مطلب را خواندی ميگفتی تا برايت بنويسم///// اما من نمی خواستم حتی برای خودم بنويسم///// اگر ميخواستم فقط خودم بخوانم ميتوانستم در يک دفتر برای خودم بنويسم////من زمانی که دنبال مخاطب باشم نمی توانم برای خودم بنويسم ////مخاطب من پس از خواندن مطالب میتواند بمن بگويد از این پس برای خودم بنويسم////کسانی که مطلب مرا منلسب حال خود ديدند اجازه ميدهند که من برای ديگران و خودم بنويسم////اگر تو از آن طرف وارد این پل ارتباطی شدي بگو تا برايت خودم بنويسم///

/ 0 نظر / 3 بازدید