واقعیت

من تصور نمی کنم که نظام ج.ا با تظاهرات مشکلی داشته باشد

مردم نمی توانند با دلخوش کردن که به اخبار ماهواره ائی

خود را فریب بدهند .هیچ نشانه ائی که بیانگر تزلزل ج.ا باشد

مشاهده نمی شود . متفکرین جامعه باید بیاندیشند و راهکارهای

نوینی ارائه دهند نتیجه تفکرات جدید هرچه باشد بهتر از این

رابطه بین مردم ونظام است . این روابط نمی تواند ادامه یابد

و ج.ا هم هیچ ابائی از شدت عمل و خشونت ندارد .بقول

خودشان هم اقتصاد مال خره پس تنش های اقتصادی هم

راه گشا نیست فکری نوی نیاز است

/ 0 نظر / 56 بازدید