کاملترين جهانی که تا کنون شناخته ام جهان حاصل آمده از حرکت دايره بوده جهان گرد و کروی بيانگر تکامل شکل و فرم جهان است . تصور انسان به راحتی در شکل و فرم کروی زندگی ميکند و با آن ارتباط بر قرار ميکند.جهان کروی به تنهائی پاسخ بيشتر سئوالات منطقی بشرا ست و اگر سئوالی مطرح شود که نتواند در اشکال کروی حضور بهم راساند مطمننا فاقد منطق بود و در وجود خود با تناقض همراه خواهد بود

/ 0 نظر / 3 بازدید