بی تربیت ها

حرکت بسیار بچه گانه چند غاصب که خود را نماینده مردم ایران تصور


کرده اند در صحن مجلس خشم مرا بر انگیخته است. پرچم، درست و یا


نادرست سمبل یک ملت است (به استثنا پرچم ایران که سمبل حکومت


است .) بی احترامی به این سمبل آنهم در این سطح بسیار زیاد برای


این تعداد غاصب مورد پذیرش مردم ایران نیست. من از دشمنی با امریکا


هراسی ندارم اما رعایت ادب و شئون دشمن (هر کی میخواهد باشد) از


بزرگ منشی و شخصیت خودمان است . اینگونه اعمال مارا بزرگ و شایسته


نکرده است

/ 0 نظر / 61 بازدید