جاذبه

انسان فراتر از جسم و ادراک خود هم حضور موثر داردو مرز توانائی هر انسان ميتواند تا بينهايت گسترش پيدا کند .من قصد آن ندارم که ابتدا تعريف کنم و ناگهان در سکر تعريف شروع کنم به نصيحت خير!

انسان اگر بی محابا به انسوی مرز های توانائی خود بپرد احتمال ميرود که با مرگ حتمی مواجه شود

تعريف مرگ در انديشه من تمام شدن زندگی نيست بلکه نابودی هستی بواسطه حرکت های نادرست و يا خطرناک است

مثال  کسی که معتاد ميشود و يا آنقدر شيفته يک راه و رسم وحتی دين و مذهب ميشود صرفنظر از کيفيت ارزشی هر يک از کلمات فوق به نظر من هستی او نابود شده و آن جنازه متحرک در حقيقت جسم مثالی آن هدف است و اين جسم مثالی نمی تواند بنام يک انسان خوانده شود

در حاليکه بيشترين جنايتها توسط همين اجسام مثالی بوقوع می پيوندد باز هم من حيرانم که چرا شما انسان را مسئول اينهمه ترور نابسامانی وحشت جنگ و ستم

بحساب مياوريد

/ 0 نظر / 2 بازدید